Vertrouwenspersoon

De Raad van Bestuur van KFC Arendonk Sport heeft beslist om met onmiddellijk ingang een vertrouwenspersoon in de persoon van Eddy Gorrens aan te stellen. KFC Arendonk Sport is met meer dan 600 leden een grote, levendige vereniging waar spelers, trainers, bestuursleden, supporters en sponsoren veelvuldig contact met elkaar hebben. KFC Arendonk Sport wil dat dit op een prettige, veilige manier kan. Dit lijkt een vanzelfsprekendheid. Vaak wordt er van uitgegaan dat dit het geval is en vaak is dit ook zo. Toch kunnen er zich situaties van zogenaamd ongewenst gedrag voordoen.

De vertrouwenspersoon heeft bij ongewenst gedrag binnen de vereniging een ondersteunende taak naar de hulpvrager(s). Het zogenaamd ongewenst gedrag komt overal voor en kan het sportplezier in hoge mate bederven. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

 • seksuele intimidatie
 • agressie en geweld
 • pesten
 • discriminatie
 • interne criminaliteit

Indien u last heeft van dit ongewenste gedrag, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft dan o.a. als taak:

 • te luisteren naar uw klachten en/of problemen
 • nagaan of bemiddeling wenselijk is
 • in samenspraak met de hulpvrager bepalen van de te ondernemen stappen
 • doorverwijzen naar hulpverlening
 • ondersteunen van de klager
 • nazorg verlenen

Het spreekt voor zich dat alle vragen vertrouwelijk behandeld worden. De melder van ongewenst gedrag bepaalt altijd zelf wat er met zijn melding gaat gebeuren. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld. Dat betekent dat hier alleen met derden over gesproken wordt met toestemming van de melder.

Wanneer er sprake is van (verdenking) van misdrijven zal de vertrouwenspersoon ook zonder toestemming van de melder de politie of een andere geëigende instantie inschakelen zonder daarbij melding te maken van de naam van de melder. KFC Arendonk Sport wil met de vertrouwenspersoon zorgdragen voor het tot stand brengen van deze veilige omgeving, zowel in de preventieve sfeer (vroegtijdige signalering) als in de oplossende sfeer (hulp bij belangrijke kwesties).

Eddy Gorrens weet vanuit zijn taak als Gerechtelijk Correspondent ook de juiste instanties te benaderen. Mocht u contact willen opnemen met Eddy dan kunt u mailen naar leden@arendonksport.be of bellen met 0499 39 69 19.